Integritetsskyddspolicy

Uppdaterat 21 maj 2018

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet. I den här policyn beskriver vi hur Knifeo AB behandlar personuppgifter. Genom att registrera ett konto hos Knifeo eller i övrigt använda våra tjänster på knifeo.com godkänner du denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Knifeo AB (”Knifeo”, ”Knifeo.com”, ”vi, ”oss” och ”vår”), org.nr. 559004-3849, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Knifeo har följande kontaktuppgifter:

Post: Knifeo AB, Åsklostervägen 53, S-432 96 Åskloster
E-post: [email protected]

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, alternativt som samlas in genom cookies och pixeltaggar på Webbplatsen, i syfte av att administrera dina beställningar och fullgöra våra avtalsåtaganden gentemot dig som kund samt för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Behandling av uppgifter kan också ske för att besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, förbättra din användarupplevelse, förhindra bedrägerier samt anpassa direktmarknadsföring till de kunder som begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Personuppgifter som vi samlar in

Följande personuppgifter behandlas med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås och för följande ändamål: 

 • Ditt namn, som används för identifikation.
 • Leveransadress, som används för att uppfylla vårt leveransåtagande.
 • IP-adress, som används som alternativt identifikationssätt och riskåtgärd vid potentiella bedrägerier. Det är dock främst polisen och din internetleverantör som faktiskt kan spåra en person genom en IP-adress.
 • E-postadress, som används som primärt kommunikationssätt då det anses av oss vara mest kostnadseffektivt och minst påträngande; e-post används för att skicka orderbekräftelse, leveransbekräftelse, elektronisk fakturaadress och eventuell kommunikation då vi skulle behöva komma i kontakt med dig i samband med din beställning.
 • Telefonnummer, som används som branschstandard vid leveransavisering, samt sekundärt kommunikationssätt om du inte skulle gå att nå via e-post av någon anledning.
 • Orderdetaljer, såsom varornas mängd och art, som används under plock och pack samt för att kunna utföra kundtjänstrelaterade ärenden.
 • Betalningsstatus/historik, som används för att kunna kontrollera om du uppfyllt ditt betalningsåtagande som kund och för att kunna svara på kundtjänstrelaterade frågor kring betalning som kommer från dig.
 • Personnummer behandlas i vissa fall för en säker identifiering. Personnummer behandlas i samband med beställning på faktura och används för kreditupplysning och påminnelse-, inkasso-, och Kronogogdärenden.

Följande personuppgifter behandlas med stöd av att det nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för ändamålet att fullgöra vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078):

 • Ditt namn
 • Leveransadress
 • Fakturanummer
 • Varornas art och mängd

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi förmedlar eller säljer normalt sett aldrig information vidare till tredje part, med undantag för vår betalningsförmedlare som hanterar betalningsöverföringar. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter. Vi kan också ge information om våra mellanhavanden med dig till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • i händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall kan vi avslöja dina personuppgifter till en potentiell köpare och rådgivare, eller
 • i de fall vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpevillkor.

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Hur vi lagrar dina personuppgifter

Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till Webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett grönt lås. Genom att klicka på det gröna låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på Webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt. Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse eller borttagning av personuppgift görs på Knifeo kundmail [email protected] Skriv ”GDPR” i ämnesraden på mailet.

Om du vill avsäga dig våra reklamutskick kan du använda avregistreringslänken i de meddelanden som du har mottagit.

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

Knifeo AB
GDPR
Åsklostervägen 53
432 96 Åskloster

Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon - du måste följa processen ovan. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Knifeo.

Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.